Yigal Samocha, MD

Fondren Orthopaedics, Houston, TX, 2010-11